Wat gaat er veranderen als je onderneemt vanuit de bv?

Heb je een bv, dan kun je de komende jaren de nodige wijzigingen verwachten. We nemen ze kort met je door.

Wie onderneemt vanuit een bv, krijgt in de eerste plaats te maken met een tariefswijziging van de vennootschapsbelasting. Deze maatregel hoort bij het wetsvoorstel Bronbelasting 2020. De gevolgen treden al op per 1 januari 2019. Zowel het basistarief voor winsten tot € 200.000 als het toptarief wordt geleidelijk verlaagd en wel als volgt:

Basistarief Toptarief
2018 20,00% 25,00%
2019 19,00% 24,30%
2020 17,50% 23,90%
2021 16,00% 22,25%

Tegenover deze tariefsverlaging staat een aantal maatregelen die in het nadeel van ondernemers werken. We noemen de belangrijkste punten waarmee MKB-ondernemers mogelijk te maken krijgen.

Verliesrekening en afschrijving

Ten eerste wordt de voorwaartse verliesverrekening beperkt van 9 naar 6 jaar. Daarnaast wordt de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik beperkt tot een ondergrens van 100% (dat was 50%) van de WOZ-waarde. De ondergrens van 100% WOZ-waarde gold al voor verhuurde gebouwen.
Minder afschrijving betekent meer belasting betalen, maar deze aanpassing is toch wel begrijpelijk. Het gaat immers alleen maar om een vervroeging van belasting betalen. Deze maatregel vergroot verder de eenvoud: alle gebouwen worden fiscaal gelijk behandeld. Belangrijker is dat de fiscale balans voortaan een meer realistisch beeld geeft van het vermogen van de bv. In de huidige situatie leidt het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed vaak tot complicaties en/of tot misverstanden tussen de ondernemer en zijn adviseur of bank.

Belasting van excessieve schuldverhoudingen

Verder bevat de Miljoenennota een aantal voorstellen dat niet eerder is gepubliceerd. Het kabinet kondigt aan dat het excessieve schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv wil belasten in box 2. Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van het volgende:
• Als de totale som van schulden van de aanmerkelijk-belanghouder (ab-houder) aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
• De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
• Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het wetsvoorstel hiervoor wordt volgens de planning aangeboden in het voorjaar 2019. Het conceptvoorstel zal via een internetconsultatie aan het publiek worden voorgelegd. De ab-houder kan het bovenmatige deel van de schuld aan zijn vennootschap desgewenst in 2018, 2019, 2020 en 2021 via dividend terugbrengen. In 2019 geldt nog het tarief van 25%. In 2020 wordt dit verhoogd tot 26,25% en in 2021 tot 26,9%. Uitdividenden in 2019 genieten dus tariefsmatig de voorkeur.

Heb je een vraag naar aanleiding van deze maatregelen? We helpen je graag verder.

< terug naar overzicht